Regulamin

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy towarów wprowadzanych do obrotu przez „Estiles” Marta Zaborowska z siedzibą w Andrychowie przy ulicy Starowiejskiej 22b/214, NIP 5512302505 dotyczące konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ( art. 22¹ kc ).

§1.

Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (zwane dalej OWSiD) określają zasady zawierania umów sprzedaży z konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego towarów oferowanych przez „Estiles” Marta Zaborowska oraz ich dostawy.

2. Konsumentem dokonującym zakupu w sklepie internetowym jest pełnoletnia osoba fizyczna.

3. OWSiD stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z konsumentami przez „Estiles” Marta Zaborowska (zwaną dalej “Sprzedającym”) z siedzibą w Andrychowie.

4. Sprzedającym dokonującym sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego jest „Estiles” Marta Zaborowska z siedzibą w Andrychowie przy ulicy Starowiejskiej 22b/214, NIP 5512302505.

5. Przedmiotem transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie sklepu internetowego Sprzedającego.

§2.

Cennik i formy zapłaty

1. Ceny podane w Cenniku Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich. Do cen należy doliczyć koszty dostawy wg wysokości podanych w formularzu zamówienia.

2. Istnieją następujące formy zapłaty za towar zakupiony na terenie Polski:

* Płatność przy odbiorze – po złożeniu zamówienia obsługa sklepu potwierdza jego autentyczność i wysyła paczkę za pobraniem

* Płatność przelewem – po złożeniu zamówienia należy dokonać przelewu na konto: ING Bank Śląski 87 1050 1100 1000 0091 4112 1583 .

§3.

Zamówienia

1. Zamówienie należy składać korzystając z formularza na stronie sklepu internetowego www.estiles.pl

2. Zamówienie złożone i potwierdzone będzie realizowane od 2-7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku produktów dostępnych na zamówienie termin dostawy wynosi do 14 lub 21 dni w zależności od produktu. W okresie Świąt i dni wolnych od pracy termin realizacji może ulec wydłużeniu.

3. Zamówienie potwierdzane jest pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych.

4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w ciągu 5 dni roboczych z przyczyn leżących po stronie zamawiającego – Konsumenta (np. nie podanie adresu mailowego lub podanie nieprawidłowego adresu mailowego), zostanie ono anulowane.

5. Z chwilą skutecznego potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedającym i konsumentem umowy sprzedaży towaru.

§4.

Dostawa

1. Dostawa towarów odbywa się wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego na stronie sklepu internetowego w formie opisanej w pkt 3.

2. Terminem dostawy zamówionych towarów będzie termin wskazany w pisemnym oświadczeniu Sprzedającego w formie elektronicznie potwierdzającym złożone przez konsumenta zamówienie. W sytuacji, gdy towar jest w danej chwili niedostępny, konsument jest informowany przez Sprzedającego o proponowanym terminie dostawy.

3. Za opóźnienie lub niezrealizowanie dostawy Sprzedający ponosi odpowiedzialność jedynie, jeżeli takie opóźnienie lub brak realizacji dostawy nastąpi z winy Sprzedającego.

4. Ponadto, opóźnienie w realizacji dostawy nie skutkuje odpowiedzialnością Sprzedającego, jeżeli nastąpi to z winy osób trzecich (np. na skutek decyzji organów administracji publicznej, zakłóceń w produkcji zamówionych towarów u ich producenta, strajków itp.). Jednocześnie Sprzedający poinformuje konsumenta, w miarę możliwości o kolejnym terminie dostawy.

5. Zamówione towary będą dostarczone przez Sprzedającego na wskazany w zamówieniu przez konsumenta adres.

6. Koszt dostawy ponosi konsument. Na terenie całej Polski dostawa nastąpi za pomocą firmy Poczta Polska.

w przypadku paczki pobraniowej koszt wysyłki wynosi 19,00 zł

przy wpłacie na konto koszt wysyłki wynosi 9,50 zł

7. Konsument zobowiązuje się, aby pod wskazanym adresem on sam bądź działająca w jego imieniu pełnoletnia osoba (na podstawie pisemnego upoważnienia opatrzonego datą i czytelnym podpisem) potwierdziła, na piśmie dostawę towarów, jego ilość oraz rodzaj. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem konsumenta zamawiającego towar bądź osoby przez niego pisemnie upoważnionej (na podstawie pisemnego upoważnienia opatrzonego datą i czytelnym podpisem).

8. Z chwilą pisemnego pokwitowania/potwierdzenia przechodzą na konsumenta wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, ryzyko utraty lub uszkodzenia.

9. Odbierający towar konsument lub osoba przez niego upoważniona zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie przez pracownika/zleceniobiorcę, Sprzedającego bądź firmy kurierskiej protokołu reklamacji.

10. W przypadku, gdy konsument lub inna osoba zastana pod wskazanym przez konsumenta zamawiającego towar adresem odmawia odebrania zamówionych towarów, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy oraz do obciążenia konsumenta zamawiającego towar kosztami dostawy w dwukrotnej wysokości.

11. Niezależnie od innych postanowień, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji umowy na rzecz Kupującego z przyczyn produkcyjno-technicznych w terminie 30 dni od daty jej zawarcia. W takim przypadku konsumentowi, który złożył zamówienie, nie będą służyć roszczenia odszkodowawcze względem Sprzedającego.

12. Konsument zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedającego o każdorazowej zmianie swojego miejsca zamieszkania. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu, uważane są za skuteczne.

§5.

Zwrot towaru i warunki jego przyjęcia

Zwrotów należy dokonywać na adres: „Estiles” Marta Zaborowska, ul. Starowiejska 22b/214, 34-120 Andrychów

1. Konsument ma prawo zwrócić towar do 14 dni od daty otrzymania towaru.

2. Towar należy odesłać w nienaruszonym stanie, z metkami i wraz z dowodem zakupu (paragon). Zwrot przyjmujemy wtedy gdy towar nie został w żaden sposób uszkodzony (a więc nie posiada zapachu perfum bądź innych środków chemicznych, nie jest rozciągnięty, skurczony, wypłowiały,zabarwiony, popruty, rozerwany, wygięty, wytarty, pomięty, nie posiada śladów noszenia)

3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu.

* Wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Konsument (koszty ponownych przesyłek, koszty zwrotów pieniędzy)

* W przypadku niedotrzymania w/w warunków zwrot może zostać nieuznany.

4. Zwrotów pieniędzy za odesłany towar dokonujemy w terminie 10 dni od otrzymania towaru.

§6.

Reklamacje

Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o Ustawę z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

Podstawą uznania reklamacji jest dowód zakupu. Reklamacja nie zostanie uznana w przypadku uszkodzeń związanych z niewłaściwym użytkowaniem, przesłaniem towaru w stanie niehigienicznym, uszkodzonym w trakcie przesyłki do Sprzedającego.

§7.

Dane osobowe

Kto przetwarza Twoje dane:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Estiles Marta Zaborowska „Estiles” z siedzibą w Andrychowie

Cel przetwarzania danych

Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe to zawarcie umowy. My chcemy sprzedać nasze produkty, a Ty chcesz je kupić.

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z sklepu estiles.pl przetwarzane są również przez Administratora:

1. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w sklepie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

3. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

5. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej,kontekstowej, kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości, zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach. Jeżeli podałeś dane inne niż adres mailowy, to będziemy mogli spersonalizować oferty i wiadomości specjalnie dla Ciebie. Dzięki temu będziesz otrzymywać informacje odpowiadające Twoim zainteresowaniom i preferencjom

Podstawa przetwarzania

Dane, które podajesz rejestrując się w naszym serwisie, a które są niezbędne dla realizacji wysyłki przetwarzamy na podstawie umowy. Musimy znać Twoje imię, nazwisko i adres abyśmy mogli przesłać paczkę oraz co najmniej maila byś mógł się zarejestrować w naszym serwisie a my byśmy mogli się z Tobą skontaktować.

Dane, które podajesz dobrowolnie dla celów marketingowych, są przez nas przetwarzane na podstawie Twojej zgody, która w każdej chwili może zostać cofnięta.

Jakie dane o Tobie zbieramy?
Dane zbierane podczas rejestracji
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał sie zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu
Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności, numer CVV.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

 

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Dane zbierana podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążęnia Twojej karty kredytowej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

 

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą emailową nasz Newsletter.

 

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?
Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Moje konto, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częscią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

 

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)
Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dopóki jesteś z nami, Twoje dane są przez nas przetwarzane. Dodatkowo, gdy usuniesz konto, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Twoje prawa:

● masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Po prostu przestaniemy przesyłać do Ciebie nasze wiadomości marketingowe. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę, edytuj swoje dane w profilu lub napisz do nas.

● masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;

● masz prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć. Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta z serwisu;

● masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania;

● względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, masz prawo żądać ich przeniesienia;

Kontakt: estiles@estiles.pl

§8.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWSiD mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWSiD w skutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

3. Sprzedający i Konsument będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, spór rozstrzygnie sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

4. Składając zamówienie Konsument akceptuje OWSiD.

5.Sprzedający informuje, że kolory przedstawione na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego koloru.

6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Konsumenta ( kolor, proporcje itp. ) nie mogą być podstawą reklamacji towaru.

7. Konsument dokonujący rezygnacji z zamówienia po otrzymaniu informacji o wysłaniu towaru, zobowiązany jest do poniesienia opłaty za transport, która odpowiada kosztowi dostarczenia towaru do klienta, a następnie powrotu do Sprzedającego